Media Log

 

Canon | Canon EOS 1100D | Shutter priority | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 48.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:08:24 11:38:17

 

Canon | Canon EOS 1100D | Shutter priority | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 49.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:08:24 11:38:13

 

Canon | Canon EOS 1100D | Shutter priority | Pattern | 1/125sec | F/5.0 | 0.00 EV | 25.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:08:24 11:16:37

 

Canon | Canon EOS 1100D | Shutter priority | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 47.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:08:24 11:09:22

 

Canon | Canon EOS 1100D | Shutter priority | Pattern | 1/125sec | F/7.1 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:08:24 11:22:08

 

신고

'인처골 체험 프로그램 > 가을(9월~11월)' 카테고리의 다른 글

포도푸딩 만들기  (0) 2014.03.29
배수확  (0) 2014.03.29
거봉포도 수확  (0) 2014.03.29
농산물 수확체험(고구마수확) - 9월~10월  (0) 2014.03.26
농산물 수확체험(감수확) - 10월 중  (0) 2014.03.26
고구마수확체험  (0) 2014.03.10

submit